Wat is de visie van school ?


In samenwerking met het schoolteam, het schoolbestuur, de schoolraad en het oudercomité zijn we tot een vernieuwde visie van het Eigen Opvoedingsproject gekomen.

Basisschool Domino is een kleine parochieschool gelegen in het hart van Genenbos in Lummen. De school werd opgericht in 1934. Jarenlang waren Domino Meldert en Domino Genenbos één school met twee vestigingsplaatsen. In 2010 zijn beide scholen hun eigen weg gegaan maar toch is er nog een sterke band. Binnen de scholengemeenschap vzw Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen (KOBeL) delen we niet enkel dezelfde naam en een aantal leerkrachten maar ook heel wat waarden.

Domino verwijst naar de dominosteentjes die samen één geheel vormen, als één vloeiende lijn.
Het ene dominoblokje volgt het andere, het ene kan niet zonder het andere...
Elk aspect is nodig voor de opvoeding en ontwikkeling van een kind.
Zo zien we ons ook als school: samen op weg van 2,5 jaar tot 12 jaar.
Samen één pad vormend, groeiend in de toekomst. Steeds verbonden in visie, doel en engagement.

Domino:

D = dynamische school met inspraak voor elk kind
O = ontplooiingskansen, maximaal
M = met aandacht voor welbevinden en betrokkenheid
I = inspraak van ouders en kinderen
N = nieuwe leermethodes en eigentijdse materialen
O = onderwijs op maat

Basisschool Domino streeft ernaar om een school te worden en te zijn met een hart voor iedereen. We willen een plek creëren waar iedereen zich goed voelt: de kinderen, hun ouders, het team en alle andere betrokkenen. Vanuit onze visie willen we bouwen aan een school waar kwaliteitsvol, goed onderwijs geboden wordt, gebaseerd op volgende principes die we als team zeer belangrijk vinden binnen het kader van het katholiek basisonderwijs:

Kansenrijk en zorgbreed onderwijs:
aandacht voor welbevinden        
  talenten      
    zorg    
      differentiatie  
        leesplezier
Belang van gezond, zorgzaam, breed functioneren in de wereld van morgen:
gezondheid      
  milieu    
    sport en spel  
      cultuur en samenleving

Naast het pedagogische aspect investeerden we de laatste jaren ook in de vernieuwing van het gebouw en in onderwijsleermiddelen zoals digitale borden, nieuwe methodes, veel nieuwe leesboeken, … De nieuwe lokalen zijn er gekomen dankzij het geld van de plaatselijke voetbalclub, die onze school een warm hart toedraagt.
De inspiratie van de kinderen diende als basis voor de verfraaiing van onze speelweide. De leerlingen van de derde graad en enkele vrijwillige (groot)ouders zorgden samen met Natuurpunt voor de aanplanting.
Voor ons gezondheidsbeleid (zie schoolreglement) baseerden we ons op de resultaten van de gezondheidsenquête die werd afgenomen bij alle ouders en de inbreng van de kinderen na de projectweken rond gezondheid.

Onze vernieuwde visie is vooral gebaseerd op de vijf opdrachten voor het katholiek basisonderwijs en op het vernieuwde leerplanconcept dat ingaat vanaf 1 september 2018.

Het unieke kind verbonden met anderen


Werken aan schooleigen christelijke identiteit

Hindernissenparkour
In onze katholieke school wordt de liefde in navolging van Jezus zichtbaar in waarden zoals solidariteit, verwondering, dankbaarheid, vergeving, hoop in de toekomst en naastenliefde.
We verwachten van alle kinderen dat ze de godsdienstlessen mee volgen en aanwezig zijn in de religieuze vieringen.

We willen bouwen aan een warme, hechte en liefdevolle schoolgemeenschap.
Als team willen we ons inzetten om samen met jullie, ouders en grootouders, onze kinderen te begeleiden op hun tocht om uit te groeien tot zelfstandige, verantwoordelijke, respectvolle en gelukkige volwassenen. We verwachten van onze kinderen dat ze zich inzetten voor zichzelf, voor de anderen, voor het milieu en voor de samenleving.

Iedere leerling is uniek en heeft specifieke talenten gekregen.
We willen onze kinderen begeleiden om hun talenten te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te gebruiken. We willen hen bewust maken van de eigen beperkingen en hen leren omgaan met dagdagelijkse situaties en mislukkingen. We geloven als team sterk in de groeikracht van ieder kind.
Door de aangeboden kansen en ervaringen leren ze hun grenzen en mogelijkheden kennen en zichzelf respecteren.

We willen als school werken aan het gemeenschapsgevoel.
Door onze kinderen in contact te brengen met andere culturen en overtuigingen, zowel binnen als buiten onze school, willen we dat ze verbondenheid tussen mensen ervaren, dat ze voelen dat er mensen zijn die van de wereld een aangenamere plek kunnen maken. In onze school willen we dit voorbeeld volgen door iedereen welkom te heten, door het toepassen van de No Blame methode om pesten te verminderen, door respect te hebben voor andere meningen en geloofsovertuigingen, door zorg te dragen voor onze mooie speelweide en het aangeboden materiaal,...

Harmonische ontplooiing van het hele kind


Werken aan geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod.

Wij geloven rotsvast in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind. Wij werken eraan om onderwijs op maat van ieder kind te brengen door te kijken naar hun talenten en beperkingen. Zo is het leren en leven op onze school gericht op de harmonische ontplooiing van de hele persoon.
Het nieuwe leerplanconcept van het katholiek basisonderwijs 'Zin in leren, zin in leven (ZIIL)' is onze leidraad om te bouwen aan de harmonische ontwikkeling van ieder kind waarbij er bijzondere aandacht is voor de samenhang tussen de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling.
We zullen hiermee van start gaan in september 2018 of 2019. Voorafgaand volgt het hele team de komende schooljaren een intensieve nascholing over ZILL.
Ons team gaat op zoek naar een aanbod dat aansluit bij wat de leerlingen al kennen of kunnen, bij hun talenten en hun noden. Met de komst van het nieuwe leerplan wordt er steeds meer aandacht besteed aan de persoonsgebonden ontwikkeling van het kind. We zetten o.a. in op het ontwikkelen van ondernemingszin, veerkracht, ontdekken van de eigen identiteit, inlevingsvermogen, een gezonde en veilige levensstijl, engagement voor duurzaam samenleven,...
Deze ontwikkelthema’s worden geïntegreerd in de cultuurgebonden ontwikkeling zoals de ontwikkeling van taal, wiskundig denken, oriëntatie op de wereld, het levensbeschouwelijke (vanuit de rooms-katholieke godsdienst), het muzische en de mediakundige ontwikkeling.

Zinvol en betekenisvol leren in een krachtige leeromgeving.


Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

BandenpalenWe willen een plek creëren waar kinderen goesting krijgen om te leren en te leven, waar ze zinvol en betekenisvol kunnen leren in een krachtige leeromgeving.

We stimuleren een positief en veilig leerklimaat door kinderen zichzelf te laten zijn, hen complimentjes te geven en te luisteren. Door het stellen van duidelijke regels weten de kinderen wat van hen verwacht wordt.
We benaderen kinderen positief door aandacht te besteden aan hun talenten. De lessen op onze school vertrekken zoveel mogelijk vanuit de eigen leefwereld van de kinderen, gekoppeld aan de werkelijkheid en de actualiteit. We vinden het belangrijk dat ze zoveel mogelijk ervaringen opdoen op hun niveau.
Vertrekkend vanuit observaties stellen we realistische doelen op. Positieve feedback, leren van elkaar, differentiatie, fouten maken mag, … vinden we hierbij belangrijk.

We werken in de klas in verschillende lessen met differentiatiegroepen (3-sporenbeleid). Hierdoor is er meer aandacht voor remediëren en verrijken (zwakke en sterke leerlingen). Er worden verschillende werkvormen aangeboden, de leerlingen leren zichzelf correct inschatten, ze helpen elkaar en leren van elkaar, ze leren reflecteren,...

Sinds enkele jaren besteden we aandacht aan breder evalueren. Kinderen worden veel actiever betrokken. Voor muzische vorming leren ze zichzelf al evalueren. De komende schooljaren bouwen we hierop verder, samen met de intrede van het vernieuwde leerplanconcept.

Onze school besteedt heel wat aandacht aan taal. Voor anderstalige kinderen voorzien we extra taalondersteuning. We verwachten daarnaast van de ouders dat ze zich engageren om zoveel mogelijk Nederlands te spreken met hun kind(eren).

Groeikansen voor iedere leerling.


Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg.

We geloven in de groeikansen van iedere leerling. Daarom besteden we in iedere klas heel wat aandacht aan brede basiszorg, zowel voor de zwakke als voor de sterke leerlingen. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bieden we ondersteuning met aangepaste maatregelen, extra materialen, … Ook sterke leerlingen dagen we uit in de kangoeroeklas en in de klas krijgen ze onder andere Sterk Rekenwerk en SmartGames.
We willen ieder kind zo optimaal mogelijk begeleiden. Daartoe is een goede samenwerking met de ouders vereist. We maken tijd voor overleg zodat we kunnen afspreken hoe we samen met jullie de juiste ondersteuning kunnen bieden voor jullie kind.
Bijkomend zetten we in op het werken in differentiatiegroepen, observaties, overlegmomenten binnen het team en met het CLB, ondersteuning door een competentiebegeleider en andere externen, het volgen van nascholingen, open staan voor vernieuwingen,...

In onze school werkten we een doordachte, kwaliteitsvolle zorgaanpak uit. Ook hier zien we het overleg met de ouders als uitgangspunt om zorg te bieden voor jullie kind.
Het zorgteam bestaat uit een zorganker voor de kleuters, een zorganker voor de eerste graad en een zorgcoördinator die verantwoordelijk is voor de zorg van de tweede en derde graad. Wekelijks overlegt dit team samen met de directeur, waarbij de kinderen worden besproken. Het zorgteam bereidt de maandelijkse MDO’s (multidisciplinaire overlegmomenten) met het CLB voor. De zorgankers ondersteunen de klasleerkrachten en geven hen tips om kinderen die nood hebben aan extra zorg nog beter te ondersteunen. We besteden ook extra aandacht aan taalondersteuning en het verhogen van het leesplezier.

Samen met vele betrokkenen.


Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie.

In onze school werken vele betrokkenen samen aan dezelfde kernopdracht: kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces. Ons hecht team bouwt iedere dag verder aan een positief klimaat van veiligheid en geborgenheid. Daarbij willen we ook een ruime blik op de wereld werpen en verbondenheid met anderen creëren. We willen als school onze deur open zetten en in dialoog gaan met jullie, ouders, om samen kwaliteitsvol onderwijs te bieden voor alle kinderen.
We proberen als pedagogische gemeenschap vanuit een christelijke inspiratie samen te werken met alle ouders, de schoolraad, het oudercomité, het schoolbestuur, de scholengemeenschap, het CLB, externe begeleiders, de parochie, de gemeente en anderen. Zo willen we bouwen aan een hechte schoolgemeenschap die steeds op zoek gaat naar ‘het beste’ voor ieder kind en voor elkeen die bij de schoolwerking betrokken is.

Kalender

24 Jun 2024
Receptie 6e leerjaar
24 Jun 2024
Receptie derde kleuterklas
25 Jun 2024
Fun @ schulensmeer
28 Jun 2024
Eucharistieviering in de kerk
28 Jun 2024
Zomervakantie

Lesuren

maandag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
dinsdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
woensdag 08:45 - 12:20
donderdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
vrijdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20

Adres

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
     3560 Lummen
+32 11 42 48 80

Stuur ons een mailtje !