Dagindeling en schooluren

Dagindeling en schooluren


De school begint iedere dag om 8.45 uur. Vanaf 8.30 uur is er toezicht op de speelplaats. Vóór 8.30 uur zijn de kinderen op de speelplaats niet verzekerd en kunnen de kinderen naar de buitenschoolse opvang ’t Sjamajeeke.

Meer uitleg over de voor- en naschoolse opvang

Mogen we vragen om jullie kind(eren) tijdig naar school te brengen (ten laatste 8.45 uur aanwezig). Het is niet fijn voor de kinderen en de leerkracht als je kind te laat op school is.

Wanneer horen kinderen op school te zijn


Niet-leerplichtige kinderen

Kinderen vanaf 2½ jaar mogen naar school gaan maar ze zijn nog niet leerplichtig. Kleuters moeten niet elke dag of de hele dag naar school gaan. Toch is het voor hen heel belangrijk dat ze zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de activiteiten op school.

Voor kleuters die afwezig zijn is strikt genomen geen doktersbriefje of verantwoording nodig. Toch is het belangrijk om de school op de hoogte te brengen als je kleuter afwezig is. Klik hiervoor op de knop hieronder:

Afwezigheid melden


Leerplichtige kinderen

Kinderen vanaf 6 jaar zijn leerplichtig vanaf september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Voor kinderen die op 6 jaar in het lager onderwijs willen instappen, bekijkt de school of ze het jaar ervoor minstens 220 halve dagen aanwezig waren in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige kleuterschool. Is dat niet het geval, dan neemt de klassenraad van de lagere school een beslissing. Ofwel mag het kind toch instappen in het gewoon lager onderwijs, ofwel moet het nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven.

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school, op basis van de resultaten van de screening, het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor de anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden


De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming nodig van de directeur. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
  • de oproep of dagvaarding voor de rechtbank;
  • het vieren van een feestdag dat hoort bij het geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is:

  • de rouwperiode bij een overlijden;
  • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
  • de deelname aan time-out projecten;
  • in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Vervroegd overgaan of zittenblijven in de lagere school


Een jaartje langer in het kleuteronderwijs blijven, vervroegd naar de lagere school gaan of een 8e jaar in de lagere school blijven, kan enkel na kennisgeving en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB.

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, eventueel aanpassingen gebeuren.


Problematische afwezigheden


De school vindt de aanwezigheid van uw kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.


Downloadbare formulieren

Kalender

24 Jun 2024
Receptie 6e leerjaar
24 Jun 2024
Receptie derde kleuterklas
25 Jun 2024
Fun @ schulensmeer
28 Jun 2024
Eucharistieviering in de kerk
28 Jun 2024
Zomervakantie

Lesuren

maandag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
dinsdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
woensdag 08:45 - 12:20
donderdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
vrijdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20

Adres

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
     3560 Lummen
+32 11 42 48 80

Stuur ons een mailtje !