Wat is het CLB ?


CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders en scholen kunnen er informatie en begeleiding krijgen. Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

"Wat" doet het VCLB voor een leerling van het basisonderwijs?


CLB

U kunt met allerlei vragen naar het CLB. Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over studeren en studiekeuze op school, lees- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding...

Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werk je dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een andere, meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.

Hoe kan het CLB helpen?


1. Onderwijsbehoeften centraal

We gaan op zoek naar wat de leerling nodig heeft op vlak van leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren in de klas. In plaats van te focussen op wat misloopt, zoeken we naar wat werkt. We stellen vragen als: Welk soort instructie, opdrachten, materialen, feedback, klasgenoten en ondersteuning van ouders en leerkracht heeft deze leerling nodig? Wanneer lukt het beter? Hoe doe je dat dan?

2. Wisselwerking en afstemming

We gaan na hoe de leerkracht haar gedrag kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Klasobservatie kan daarbij een hulpmiddel zijn. We observeren ook hoe leerlingen in de klas mekaar beïnvloeden.

3. De leerkracht doet ertoe

De leerkracht heeft binnen de school het meest impact op het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren. Deze kracht van de leerkracht benutten we waar mogelijk. Begeleiding en remediëring gebeurt best zoveel mogelijk binnen de klas.
We vragen ook naar de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Wat heeft deze leerkracht nodig om haar aanpak af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling? We zoeken samen naar oplossingen en geven advies.

4. Het positieve benutten

We vragen naar de sterke kanten van de leerling, de ouders, de klas en de leerkracht. We benutten deze positieve aspecten in de aanpak.
We gaan op zoek naar uitzonderingen op het aangemelde probleem. Wanneer lukt het wel/ beter? We analyseren situaties waarin het beter gaat en vinden zo aangrijpingspunten voor het handelen.

5. Samenwerken

We praten mét de leerling, de ouders en de leerkracht en benoemen daarbij ieders rol en sterkte.
We maken samen een plan. Wat kan de leerling, de ouder en de leerkracht doen om het doel te bereiken?

6. Doelgericht

We helpen de leerkracht, de ouder en de leerling om korte, snelle en haalbare doelen te formuleren zodat ze succes ervaren.
We doen zelf enkel verder onderzoek als dat helpt om beter te handelen.

7. Systematisch en transparant

We werken stap voor stap. We leggen uit aan alle betrokkenen welke stappen we zetten en waarom. Bij onderzoeksvragen volgen we de fasen van handelingsgerichte diagnostiek: Intake, strategie, onderzoek, indicering en advies. We doen enkel wat nodig is. Als we voldoende informatie hebben om tot een advies te komen doen we geen verder onderzoek.

8. Overstap naar secundair

Je zoon of dochter maakt in september de overstap naar het secundair onderwijs?

Een belangrijke keuze, waar je misschien nog heel wat vragen bij hebt. Op onze website www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be vind je alles wat je moet weten om je kind te ondersteunen in die keuze:

 • het keuzeproces
 • de structuur van het secundair onderwijs
 • het aanbod van de secundaire scholen in Limburg

Klik hier voor meer info

Wie is de contactpersoon voor onze school ?


Nathalie Vandebeek
Paramedisch werker

Vrij CLB Limburg - Afdeling Beringen
Sint-Catharinastraat 8, 3580 Beringen
+32 11 45 63 10

Voorstelling

Het medisch onderzoek (wanneer)


Verplichte begeleiding van preventieve gezondheidszorg

Het CLB staat in voor de vaccinaties en de verplichte opdrachten inzake profylaxe van besmettelijke ziekten. Het centrum organiseert systematische contactmomenten voor alle leerlingen in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar, het zesde leerjaar of de overeenkomstige leeftijdscohortes.

Contactmomenten

De vroegere medische consulten (aantal: 7) zijn omgevormd naar systematische contacten (aantal: 5) en kennen een bredere invulling. Naast het wegen en meten, het onderzoeken van het gehoor en zicht…, gaat er afhankelijk van de leeftijd van de leerling ook aandacht naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden. De leerlingen en ouders worden hierover bevraagd door de CLB-medewerker en kunnen hierover in gesprek gaan tijdens een systematisch contact of op een ander moment.

Er zijn 5 verplichte contactmomenten en 4 vaccinatiemomenten. We overlopen even de aandachtspunten:

 • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van ouders.
 • Het eerste leerjaar is een contactmoment met een beperkt aanbod.
 • Het vierde leerjaar is een contactmoment met een beperkt aanbod.
 • Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
 • Leerlingen van het zesde leerjaar krijgen een meer uitgebreidere onderzoek en hier ligt de focus welbevinden.

Inentingen (welke)


Als je op medisch onderzoek gaat bij het CLB dan kijkt de dokter na welke inentingen je al gehad hebt en welke je nog kan krijgen. Daarbij volgt het CLB het vaccinatieschema van de Vlaamse Overheid. Die inentingen biedt het CLB gratis aan. Het CLB heeft wel toestemming nodig om de inentingen te mogen geven. "Bekwame leerlingen" mogen die toestemming zelf geven, anders geven de ouders toestemming. Wie dat wil kan ook naar de huisarts om de inentingen te krijgen.

Wat is een vaccinatie?

Een vaccin lijkt op de ziekte waartegen het beschermt, maar is niet hetzelfde. Het lijkt er goed genoeg op zodat je lichaam de ziekte kan leren kennen, zonder dat je er ziek van wordt. Je lichaam krijgt op die manier de kans om zich voor te bereiden om tegen de ziekte zelf te reageren. Een vaccin zorgt er dus voor dat je lichaam snel en sterk reageert als je met de ziekte in aanraking komt. De ziekte krijgt daardoor geen kans en je blijft gezond.

Wanneer krijg je welke inentingen bij het CLB?

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen ze het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. De school verleent zijn medewerking aan de praktische organisatie.

Gewoon basisonderwijs

Soort vaccinatie
1ste leerjaar: polio, difterie, tetanus, kinkhoest
5de leerjaar: mazelen, bof, rubella
Inhaalvaccinaties

Inhaalvaccinaties worden vanuit het CLB aangeboden indien nodig en beschikbaar.

Wanneer kan je bij VCLB terecht ?


 • Maandag: 8.30u – 12.30u, 17.00u – 19.00u
 • Dinsdag: 8.30u – 12.30u, 13.00u – 17.00u
 • Woensdag: 8.30u – 12.30u, 13.00u – 16.00u
 • Donderdag: 8.30u – 12.30u, 13.00u – 17.00u
 • Vrijdag: 8.30u – 12.30u, 13.00u – 16.00u

Wanneer is het VCLB gesloten ?


Het VCLB is steeds bereikbaar, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties.

 • Gesloten op wettelijke feestdagen
 • Gesloten op decretale feestdag, 11 juli
 • Gesloten op brugdagen 10 mei 2024, 12 juli 2024, 16 augustus 2024
 • Kerstvakantie: gesloten van 24 december 2023 t.e.m. 2 januari 2024 (andere dagen voormiddag geopend, namiddag op afspraak)
 • Paasvakantie: gesloten van 3 april 2024 t.e.m. 10 april 2024 (andere dagen voormiddag geopend, namiddag op afspraak)
 • Zomervakantie: gesloten van 11 juli t.e.m. 16 augustus (andere dagen voormiddag geopend, namiddag op afspraak)

In de vakantie kan u online terecht bij Onderwijskiezer voor informatie over studiekeuze, het studieaanbod van scholen, online tests die studiehouding peilen, enz. Vragen die via de website gesteld worden zullen gedurende de hele vakantie binnen 24u deskundig beantwoord worden.

Contactgegevens


Vrij CLB Limburg Afdeling Beringen
Sint-Catharinastraat 8
     3580 Beringen
  011 45 63 10


Directeur : Jessie Schrijvers
  0495 680 620

Kalender

24 Jun 2024
Receptie 6e leerjaar
24 Jun 2024
Receptie derde kleuterklas
25 Jun 2024
Fun @ schulensmeer
28 Jun 2024
Eucharistieviering in de kerk
28 Jun 2024
Zomervakantie

Lesuren

maandag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
dinsdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
woensdag 08:45 - 12:20
donderdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
vrijdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20

Adres

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
     3560 Lummen
+32 11 42 48 80

Stuur ons een mailtje !